Привет, Гость
» Новые поступления

Новые поступления

С полным перечнем новых поступлений за квартал вы можете ознакомиться в «Бюллетене новых поступлений»
Гуманитарные науки

Млечин, Л. М. Холодная война : политики, полководцы, разведчики / Леонид Млечин ; [главный редактор Е. А. Трофимов]. - Москва : Амфора, 2014. - 767 с.. - (Тайны истории)

Подлинная история холодной войны таит в себе множество неразгаданных загадок и тайн: политические интриги, операции спецслужб, заблуждения людей и амбиции властителей. В книге Леонида Млечина воссозданы главные сражения холодной войны и портреты тех, кто ее вел - политических лидеров, военных и сотрудников спецслужб. Текст сопровождается подборкой редких фотографий.

Местоположение: филиал № 6

Тышкевіч, К. П. Вілія і яе берагі / Канстанцін Тышкевіч ; [укладанне, прадмова, пераклад польскамоўных тэкстаў і каментар У. Васілевіча ; навуковы рэдактар А. Ліс]. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 634, [2] с., [4] л. іл., партр., факс., гербы. - (Беларускі кнігазбор)

Кніга знакамітага беларускага вучонага, графа з Лагойска Канстанціна Тышкевіча (1806–1868) «Вілія і яе берагі» — выдатны помнік нашай культуры. Гэта — жывы аповед пра наладжанае на парусным судне падарожжа па рацэ Віліі. Своеасаблівы працяг кнігі — даследаванні аўтара старажытных замкаў, курганоў, гарадзішчаў Беларусі, што зацікавяць не толькі гісторыкаў, але і шырокія чытацкія колы.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент отраслевой), филиал № 11

Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772—1917 гг. / [А. У. Унучак і інш. ; рэдакцыйная калегія: В. В. Даніловіч (галоўны рэдактар) і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 572, [1] с., [2] л. каляр. іл.

Выданне прысвечана грамадска-палітычнаму жыццю Беларусі ў перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперыі. Паказана эвалюцыя дзяржаўна-прававога статусу беларуска-літоўскіх зямель у складзе Расійскай імперыі, прааналізаваны адносіны тагачаснага беларускага грамадства да палітыкі ўлад, прасочаны працэсы станаўлення і кансалідацыі грамадскіх і нацыянальных рухаў. У кнізе прадстаўлены вынікі навуковага асэнсавання палітычнага становішча нашых зямель у перыяд 1772–1917 гг. Прызначана для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст.

Местоположение: ЦГБ (В/З)

Локотко, А. И. Цвета и легенды родных просторов / А. И. Локотко ; [предисловие Ю. Захариной]. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 150, [1] с.

Данная книга – результат многолетней творческой работы автора – ученого, архитектора, художника. Представлена новая научная интерпретация так называемого духа места, обитаемой среды, ее природных и рукотворных объектов. В книге раскрыта эволюция философских воззрений на природу как источник жизни, вдохновения, красоты. Проанализированы поэтические суждения славян об окружающем мире, приводятся мифопоэтические народные представления о поселении, усадьбе, жилище, обрядах, празднествах, связанных с сельской жилой средой. Изложена идея о множественности пространств (мифологического, философского, обитаемого). Весь материал богато иллюстрирован акварельными и графическими работами автора. Адресуется искусствоведам, культурологам, этнологам и фольклористам, всем, кто не равнодушен к цветам и легендам белорусской земли.

Местоположение: ЦГБ (В/З, абонемент отраслевой)

Шаланда, А. І. Код Францішка Скарыны : геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара / А. І. Шаланда ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 175 с.

Выданне ўяўляе сабой навуковае даследаванне, прысвечанае расшыфроўцы геральдычнага кода Францішка Скарыны. Аўтар разглядае гербы і геральдычныя выявы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара як своеасаблівы ключ, які дазваляе раскрыць зашыфраваную ў гравюрах інфармацыю. Праз гербы і гербавыя выявы Ф. Скарына ў тэксце “Бібліі Рускай” адлюстраваў найбольш важныя падзеі сучаснай яму айчыннай і еўрапейскай гісторыі – Венскі кангрэс 1515 г., уступленне на чэшскі трон караля Людвіка Ягелона, страта ВКЛ Смаленска ў 1514 г., вайна 1512–1522 гг. паміж ВКЛ і Масквой і інш. Разам з гэтым раскрываецца такі феномен беларускай гісторыі і культуры, як мяшчанская геральдыка ВКЛ у канцы ХV–ХVІ ст. Разлічана на гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Бацькаўшчыны, а таксама праблемамі беларускай геральдыкі, сфрагістыкі і вексілалогіі.

Местоположение: ЦГБ (В/З, абонемент отраслевой)

"Бегла ліска каля лесу блізка..." = "Ran a fox to a forest close..." : (з народнапаэтычнай спадчыны) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў ; [аўтары ідэі, укладальнікі: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі ; пераклад на кітайскую мову Ван Цінфэна, А. В. Раманоўскай ; пераклад на англійскую мову І. М. Бойкі ; мастакі: Ю. І. Бобыраў і інш.]. - Навукова-папулярнае выд.. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 275, [2] с.

У кнізе сабраны загадкі з найбольш яскравымі вобразамі, дадзены іх аналагі на рускай, украінскай і польскай мовах, а таксама пераклад на кітайскую і англійскую мовы. Кніга багата ілюстравана арыгінальнымі малюнкамі жывапісу і графікі, выкананымі мастакамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца культурай народаў свету.

Местоположение: ЦГБ (В/З, абонемент отраслевой), филиалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17

Ненадавец, А. М. Легенды старых млыноў / Аляксей Ненадавец ; [рэдактар Т. В. Лапцёнок]. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 277, [1] с.. - (Традыцыйны лад жыцця)

Кніга прысвечана гісторыі ўзнікнення і развіцця млынарства на Беларусі. Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гісторыі і традыцый гэтага промыслу. Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі млынары, хоць рабілі толькі добрую справу, часта асацыіраваліся з варажбітамі, носьбітамі адмоўных уласцівасцяў чорнага знахарства. Выкарыстоўваюцца шматлікія вуснапаэтычныя і літаратурныя творы, у якіх закранаюцца аспекты гэтай тэмы. Прызначаецца ўсім, хто цікавіцца таямніцамі духоўнай і матэрыяльнай спадчыны беларускага народа.

Местоположение: ЦГБ (В/З), филиал № 2

Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў / Таццяна Кухаронак. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 139, [1] с.. - (Традыцыйны лад жыцця)

У кнізе аўтар папулярна распавядае пра радзінныя звычаі і абрады беларускага народа як цэласную сістэму, якая ўзнікла ў глыбокай старажытнасці і ў традыцыйным грамадстве функцыянавала ў межах: сям’я – род – лакальная вясковая супольнасць. Падрабязна ахарактарызаваны народныя веды, рэгламентацыі адносна паводзін жанчын у перыяд цяжарнасці, родаў, дзейнасць бабы-павітухі, звычаі і абрады святкавання хрэсьбін і гадавання немаўляці. Кніга напісана на аснове дарэвалюцыйных даследаванняў і новых фальклорна-этнаграфічных экспедыцыйных матэрыялаў. Кніга цікавая не толькі для спецыялістаў-гуманітарыяў, але і для ўсіх, хто захоча даведацца, як нашы продкі імкнуліся нарадзіць і выгадаваць здаровых нашчадкаў.

Местоположение: ЦГБ (В/З), филиал № 2

Беларуская Народная Рэспубліка — крок да незалежнасці : да 100-годдзя абвяшчэння / [А. А. Каваленя і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 155, [2] с.

Выданне адлюстроўвае складаны і супярэчлівы працэс афармлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Кніга разлічана на шырокае кола чытачоў: прафесійных гісторыкаў, настаўнікаў і выкладчыкаў, навучэнцаў і студэнтаў

Местоположение: ЦГБ (В/З)

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем / [А. В. Гурко и др. ; научный редактор А. В. Гурко] ; Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 627, [1] с.

Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этнической истории и этнических процессах, этносоциальной структуре, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейно-брачные отношения и обряды, традиции воспитания, общественные объединения) и духовной (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды) культуры населения Витебщины. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники. Книга предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.

Местоположение: ЦГБ (Абонемент отраслевой)
скачать софт